บทเรียนออนไลน์ :

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช :

เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช ที่สำรวจเก็บรวบรวมมาปลูกรักษาไว้ โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การเขตกรรม  สำหรับในห้องปฏิบัติการมีการศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบ วัตถุ  กลิ่น การใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ  คุณภาพ ในแต่ละสายต้น ในด้านการดำเนินงานวิจัยในกิจกรรมนี้ เป็นการดำเนินงานโดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่นักวิจัยของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือนักวิจัยในชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ ในหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ

สถิติการใช้งานระบบ

การศึกษาหาความรู้สำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความฉลาดรู้
คือรู้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆ โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ

สถิติผู้ติดตาม
สถิติบทเรียนที่สำเร็จ
สถิติผู้เรียน
สถิติผู้สอนที่ผ่านการรับรอง

อมขจรฟาร์ม

“หอมขจรฟาร์ม” พื้นที่เกษตรแนวใหม่ เมื่อ “สวนดุสิต” เป็นมากกว่า “มหาวิทยาลัย”

Homkhajorn Farm เป็นพื้นที่แปลงเกษตรที่ปลูกพืชด้วยระบบเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://homkhajorn.dusit.ac.th/

 

แนะนำหอมขจรฟาร์ม :

Play Video